Call Center : 061-518-6283

Follow Us :


Support
MaxibelBeauty.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สุขภาพ

วันที่: 17-03-2016


โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก 8 รายการ ประกอบด้วย

  • Urine Analysis ตรวจปัสสาวะ
  • CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  • FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • Creatinine ตรวจการทำงานของไต
  • SGOT ตรวจการทำงานของตับ
  • Cholesterol ตรวจคลอเลสเตอรอล
  • Triglyeride ตรวจระดับไขมัน
  • Uric acid ตรวจระดับกรดยูริ

Maxibel Innovative Beauty

โทร: 061-518-6283

อีเมล: info@maxibelbeauty.com